Trenčín - mesto na rieke

Časté otázky

1.

OTÁZKY K ZADANIU

ŽELEZNIČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Je možné znížiť výškovú úroveň násypu novonavrhovanej Bánoveckej trate? Ak áno, aké sú limity?
Je možné uvažovať nad umiestnením trate č.143 v úseku odbočenia od trate č.120 na estakádach? Táto časť sa nanovo buduje.
Rekonštrukcia železničných tratí je už rozbehnutá. Je možné dopĺňať podchody a podjazdy pod násypy železničných telies podľa potreby návrhu aj keď v projekte rekonštrukcie železníc sa s nimi nepočíta ? V prípade naviac podchodov a podjazdov kto by ich financoval ? Mesto Trenčín alebo ŽSR ?
Funguje železničná trať idúca popri rieke ? Ak nie, uvažuje sa s ňou do budúcna?
Po rekonštrukcii železničných trás ostane voľný starý železničný most. Je jeho využitie presne definované, alebo jeho využitie je na voľnej úvahe autora súťažného návrhu ?
Je preloženie železničnej trate už zakalkulované v nákladoch?
Je alternatívna cesta namiesto železnice do Bánoviec? Môže sa táto železnica premiestniť ďalej od rieky?
Môžeme meniť vzhľad budúceho promenádneho mosta?
Za starým železničným mostom je rad garáží, Môžu byť presunuté niekam inam?

Odpoveď:
Ako sa uvádza v zadaní, poloha, výška a miesto novej trate sú záväzné, pôvodná Bánovecká trať bude zrušená. Do novej trate je možné zasahovať iba formou prejazdov – či už úrovňových alebo mimoúrovňových.V otázke hľadania nového funkčného využitia pôvodnej infraštruktúry, jej zmeny, či prípadného odstránenia platí, že v hlavnom poslaní súťaže očakávame tieto návrhy priamo od riešiteľov. Týka sa to aj prípadnej integrácie novej trate s mestskou dopravou,budúceho znižovania úrovne násypu novonavrhovanej Bánoveckej trate a podobne.Záleží na tom, aký prínos navrhované riešenie mestu prinesie, aká bude predstava riešiteľov o jeho možnom financovaní a podobne. Súťažou hľadáme komplexné urbanistické riešenie, ktoré prinesú samotní riešitelia.


Je v okolí železnice ochranné pásmo, v ktorom nesmie byť žiadna zástavba?
V zmysle zákona o dráhach sú železničné trate lemované ochranným pásmom (100m)
Prosím upresniť aký druh stavieb možno v ochranných pásmach umiestniť a aké nie.
Do akej vzdialenosti od navrhovanej železnice bude zasahovať ochranné pásmo?

Odpoveď :
Existuje ochranné pásmo 2m od koľajníc, v ktorom nesmie byť žiadna zástavba. V priestore ďalších 100 mje zástavba možná len so súhlasom Železníc SR.


V podklade (01) sa píše : „V rámci modernizácie budú všetky úrovňové križovania na hlavnej trati nahradené mimoúrovňovými.“ Znamená to aj podchodmi?
Odpoveď :
Áno.


Môžete nám poskytnúť informáciu o frekvencii vlakovej prevádzky na trati pozdĺž Hasičskej ulice?
Ako často a ako rýchlo vlaky touto traťou prechádzajú? Aký druh koľajovej dopravy sa tu plánuje riešiť? Je trať myslená skôr ako mestská doprava s možnosťou zástavky pri centre alebo iba na prejazd vlakov?
Bude mať trať riešené elektrické vedenie nad koľajami?

Odpoveď :
Ako sa uvádza v súťažnom podklade č.(01) Východiská a odporúčania súťaže, „po trati č. 143 dlhodobo premáva približne 10 - 15 vlakov za deň, mesto plánuje v budúcnosti využívať túto trať aj ako súčasť mestskej koľajovej dopravy“. Od súťažiacich sa očakávajú komplexné urbanistické riešenia so zohľadnením všetkých aspektov takého prípadného návrhu. V 2014 premáva po trati č. 143 spolu v oboch smeroch 10 vlakov za deň (2 nákladné a 8 osobných), v meste majú predpísanú max. rýchlosť 60 km/h. V budúcnosti v prípade realizácie mestskej koľajovej dopravy na tejto trati treba uvažovať s možnosťou zastávky pri centre. Trať v súčasnosti nie je elektrifikovaná, v budúcnosti pravdepodobne bude – nad koľajami, časový horizont realizácie však nie je známy.

CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Mohli by ste stručne definovať cestu prvej triedy (minimálne požiadavky, počet pruhov atď.)
Odpoveď :
Cesta I.triedy je cesta nadregionálneho významu vo vlastníctve štátu. V riešenom území prechádza mestom, s kapacitou uvedenou v súťažných podkladoch č. (06) a (07)

Je možné upravovať cestu 1. triedy na Hasičskej ulici,zmeniť maximálnu povolenú rýchlosť, prípadne doplniť prechody cez cestu, zúžiť alebo rozšíriť cestu?
Je možné zanorenie cesty na ul. Hasičská až po hotel Elizabeth pod úroveň terénu?
Do akej miery je potrebné počítať s predbežnými návrhmi na úpravu dopravy pri cestnom moste a pri futbalovom štadióne, resp. je možné ignorovať tieto návrhy?
Sú varianty 1 a 2 riešenia dopravy z roku 2009nejako záväzné? Prikláňa sa mesto k niektorému z variantov, máme tieto návrhy brať do úvahy?
V podklade (01) Východiská a odporúčania súťaže sa píše : „Morfológia terénu umožňuje plynulé klesania a stúpania komunikácií na pomerne dlhých úsekoch, čím je možné preklenúť výškové rozdiely potrebné na prípadné mimoúrovňové križovania v sklonoch aj pre imobilných.“ Myslíte tým, že cesta 507 môže byť zvýšená alebo znížená? Alebo si môžeme predstaviť sériu nadchodov (flyovers?) pre chodcov?

Odpoveď :
Cesty je možné upravovať iba v rámci platných legislatívnych predpisov.
Varianty uvádzané v zadaní sú nezáväzné, mesto nedáva riešiteľom jednoznačné odporúčania, avšak každénavrhované riešenie musí preukázať feasibilitu.
V súťažných podkladoch v prílohe 01 – Východiská a odporúčania súťaže je v súvislosti s Hasičskou uvedené:
v súťaži požadujeme riešenie, ktoré vyrieši prieťah cez mesto ako cestu 1. triedy, zohľadní a zároveň vyrieši bezproblémový pohyb chodcov a cyklistov medzi historickým mestom a funkciami na oboch brehoch rieky a na rieke. Zároveň požadujeme aj návrh úpravy takéhoto dopravného riešenia na mestské komunikácie, ktoré by sa realizovali po vybudovaní juhovýchodného obchvatu v budúcnosti. V prípade, že súťažiaci odovzdajú návrh, ktorý vyžaduje najskôr vybudovanie juhovýchodného obchvatu, musia byť zmeny na súčasnom prieťahu mestom minimalizované tak, aby boli ľahko financovateľné s nízkymi nákladmi. Zároveň musí byť dopravné riešenie navrhnuté aj variantne tak, aby fungovalo aj do vybudovania obchvatu, so zmenou križovatky pod zjazdom zo súčasného cestného mosta, súvisiacou s vybudovaním objektu Auparku.

Aj v prípade dopravnej infraštruktúry platí, že súťažou hľadáme komplexné urbanistické riešenie.

Požaduje dopravný koncept, ktorý má byť súčasťou súťažného výkresu č.3 plný inžiniersky návrh s počtami áut (ako vychádza z informácií uvedených v súťažných podkladoch) – alebo či by stačilo poskytnúť len layout a rozmery a typ navrhovanej cesty. Aká úroveň detailu dopravy a infraštruktúry sa vyžaduje pri návrhu ?

Odpoveď :
Pred hodnotiacim zasadnutím poroty bude návrhy posudzovať skupina expertov poroty, v ktorej sa nachádza aj expert na dopravu. Preto odporúčame urobiť zodpovedný a realizovateľný návrh. Idey nemusia ísť do hĺbky podrobných nápočtov dopravných kapacít a podobne, avšak vo svojich navrhovaných technických parametroch musia byť reálne. Inými slovami, úroveň detailu dopravnej a inej infraštruktúry musí dostatočne preukazovať potenciálnu feasibilitu navrhnutého konceptu.

INFRAŠTURKTÚRA NA RIEKE VÁH – DUNAJSKÁ STRATÉGIA

V podklade (01) Východiská a odporúčania súťaže sa píše :„Nová železničná trať je kvôli plavebnému gabaritu 7m (Dunajská stratégia) a kvôli konštrukcii nového (cestného = chyba prekladu) mosta v priestore, kde opúšťa hrádzu, o cca 6,2 m vyššie ako súčasná trať.“ )"Nový cestný most" je zrejme ten na juhu mesta od Záhumenskej ulice. Znamená to teda, že celá sekundárna železničná trať (Chynoranská, č.143 bude o 6,2 m. vyššia? Máme si teda predstaviť 6,2 vysokú stenu za Štatistickým úradom? Alebo je to len nábehová časť na nové stúpanie trate?
Mohli by ste špecifikovať navrhované výšky v týchto bodoch Chynoranskej trate (č.143) ?
a) Nový železničný most
b) križovatka so súčasným železničným mostom
c) križovanie so súčasným cestným mostom
d) Nový cestný most
Materiál „Východiská a odporúčania zadania súťaže“, časť doprava, starý železničný most: plavebný gabarit súčasného mosta sú 4 m, Dunajská stratégia požaduje 7 m.Čo z toho pre nás vyplýva?
Bude sa 7m výška gabaritu vyplývajúca z Dunajskej stratégie uplatňovať iba na nových konštrukciách, alebo ju treba brať do úvahy aj u existujúcej infraštruktúry. Inými slovami – podlieha aj rekonštrukcia starého železničného mosta potrebe zdvihnúť ho na požadovanú plavebnú výšku?
V podklade (01) sa píše : „kvôli plavebnému gabaritu 7m (Dunajská stratégia)“ Máme s ňou uvažovať aj pri riešeniac pre jestvujúcu trať ? Čo plánujete so súčasným žel.mostom pre splnenie Dunajskej stratégie - plánujete jeho demolíciu alebo rekonštrukicu? Ak áno, tak v akom časovom horizonte. Rovnako most, ktorý prepája cez kanál Ostrov (kemping) – aj ten sa musí podriadiť stratégii, a kedy? Je potrebné počítať s Dunajskou stratégiou aj pre prípadný nový most z kempingu na pravý breh Váhu ?

Odpoveď :
Starý žel.most bude predmetom samostatnej súťaže, pričom nové riešenie bude už musieť spĺňať Dunajskú stratégiu nasledovne : v prípade nového využitia starého železničného mosta na cestný most by bolo potrebné navýšenie na potrebných 7m plavebnej výšky. V prípade, že by išlo o promendánu funkciu, riešenie bude jednoduchšie a s navýšením na 7m výšku bude potrebné uvažovať až v čase, kedy Dunajská stratégia vstúpi do platnosti. Pre tento prípad rekonštrukcie budú teda možné aj prechodné riešenia. Čo sa týka otázok týkajúcich sa vysvetlenia hmôt objemov, výšok a iných parametrov stavieb dopravnej infraštruktúry, všetky sa dajú vierohodne overiť prostredníctvom 3D vizualizácie pripravenej ako Súťažný podklad č.(04) 3D-model riešeného územia.

Keďže sa už v súčasnosti buduje nový most otázka znie či je už vyriešené aj pešie prepojenie s druhým brehom rieky a či sa do toho dá ešte popripade projekčne zasiahnuť, alebo máme rátať s už navrhnutou verziou?
Máte už definované architektonické riešenie nového mosta ?

Odpoveď :
Architektonické riešenie nového mosta už sa realizuje a projekčný zásah doňho už nie je možný.

ASPEKTY RIEKY VÁH


Aké bolo historické využitie rieky? Mala aj priemyslené využitie? Akú úlohu hrá rieka dnes?
Existujú nejaké relevantné dáta aj k vodohospodárskym aspektom ako výškové fluktuácie, potreba retencie atď.?
Je momentálne alebo v budúcnosti uvažované využívanie rieky Váh na cargo plavby?
Je možné uvažovať s úpravou hrany Váhu rôznymi zátokami či do nej zasahovať mólami a pod.
Aká je hĺbka a šírka rieky ?
Aké lode sa môžu plaviť po rieke?
Sú možnosti na predpovede povodní, alebo nie?
Sú limity na výstavbu zariadení na rieke (napríklad plávajúce riečne kluby, divadlo,..)?
Využíva sa Váh nejako - ako? Ako vyzerajú nábrežia, prechádzajú sa tam ľudia?
Aká je hodnota záplavového územia rieky? Aké časté sú záplavy?
Využívali by ste rieku ako mestský dopravný prostriedok? Našiel by sa v meste dostatočný duch pre snahu o zníženie emisií CO2 ?

Odpoveď :
K otázkam využitia a vlastností rieky sa uskutočnila odborná diskusia, ktorá dáva odpoveď takmer na všetky položené otázky. Zápis z diskusie Ekologické aspekty využitia nábrežia a vzťah rieky a mestského prostrediasa nachádza v súťažnom podklade č.(12) Trenčín si Ty – rozvoj mesta inšpirovaný Trenčanmi v Kapitole 3 (od str.51) K informáciám z diskusie pridávame niekoľko ďalších užitočných údajov :
Hladinový režim v profile rieky je ovplyvňovaný aktuálnym prietokom a manipuláciou na hati trenčianske Biskupice cca 2,5 km od Ostrova.
Základné údaje hladinového režimu na hati Trenčianske Biskupice :
Kóta max prevádzkovej hladiny na hati Biskupice = 207,64 m n.m.
Kóta min. max prevádzkovej hladiny na hati Biskupice = 205,39 m n.m.
Kóta storočnej vody Q100 =2220 m3s-1 na hati Biskupice = 208,34 m n.m.
Úroveň spodnej vody v priestore Hasičskej ulice dosahuje výšku 207,5 m n.m.
Nižšie uvádzame snímku ukazujúcu prietok Váhu v čase poklesu jeho hladiny na minimálny prietok.

Užitočným odkazom pre slovensky hovoriacich účastníkov môže byť aj link o historickom využití rieky http://www.enviromagazin.sk/enviro2006/enviro2/12.pdf


PRAVÁ STRANA VÁHU a OLD HEROLD

Mohli by ste poskytnúť viac údajov o druhom brehu Váhu, v súťažných podkladoch sú k nej ledva nejaké obrázky alebo iné údaje.
Aká je prevažujúca funkcia územia Old Heroldu? Je to aktívna/používaná časť mesta? Sú o nej nejaké dôležité fakty, ktoré stoja za zmienku?
Aké má mesto požiadavky pre výstupy pravého brehu Váhu v lokalite Old Herold a existujúcej rezidenčnej štvrte v súkromnom vlastníctve rodín?
Je nejaký špeciálny plán využitia územia Old Heroldu?
Do akej miery je možné riešiť (či upraviť) plochu priemyselného areálu spoločnosti OLD HEROLD, nakoľko na základe obhliadky je prevádzka stále fungujúca. Je možné predpokladať do budúcnosti s jej čiastočným či celkovým zánikom?
Je možné uvažovať so možnou sanáciou objektov v pravobrežnom priestore medzi mostmi za hrádzou?
Areál Old Herold – je nejaká jeho časť vyhlásená za NKP? Resp. pamätihodnosť mesta, alebo iná zachovania hodná stavba? Sú dostupné bližšie informácie o plánoch s týmto areálom, resp. ďalšie detaily?
Vyžaduje – očakáva mesto transformáciu existujúcej rezidenčnej štvrte na pravom brehu?
Komunikovalo mesto Trenčín s obyvateľmi a podnikateľmi Trenčína transformáciu lokality obývanej rezidentmi na pravom brehu Váhu?

Odpoveď :
Na pravej strane Váhu ide o objekty, ktoré sú väčšinou v súkromnom vlastníctve - viď Súťažný podklad č.(05) Mapa majetkových pomerov.Žiaden z nich nie je pamiatkovo chránený a zachovanie určitých objektov (revitalizácia) je na spracovateľoch návrhu. Zadanie súťaže vzniklo z viac stupňovej vyše tri roky trvajúcej komunikácie s občanmi a odborníkmi. Spôsob využitia existujúcej štvrte je aktuálne zadefinovaný v schválenom ÚP mesta TN, ale výsledky súťaže môžu v záujme zlepšenia komplexného urbanistického riešenia do budúcna podnietiť jeho zmenu.


V podkladoch: Mapa riešeného územia nie je zaznačené do riešeného územia Alúvium Orechovského potoka. Je požiadavka riešiť toto územie?
V mape riešeného územia nie je vyznačený breh naproti zátoke pokoja a nie je vyznačené ani alúvium Orechovského potoka. Znamená to, že tieto územia nesmieme riešiť alebo to, či ich budeme riešiť je len na našej osobnej úvahe?

Odpoveď :
S týmito územiami treba rátať v širších súvislostiach, avšak ako také nie sú predmetom riešenia. V alúviu Orechovského potoka sa počíta s prírodným parkom, ktorého projekt a postupné budovanie už sa začalo z iniciatívy občianskych združení a priľahlej obce Zamarovce.

AUPARK A PRIBINOVA ULICA

Je potrebné v návrhu počítať s výstavbou Auparku naznačenom v podkladoch alebo je možné ho ignorovať?
Môže byť zmenená plánovaná stavba Auparku? Napríklad v jeho tvare,prípadnom skrátení stavby alebo jej rozdelení na viacero samostatných objemov?
Mohli by ste nám poskytnúť bližšie plány interiéru Auparku, jeho jednotlivých sekcií s uvedením cirkulácie pohybu a funkčného usporiadania ?
Aupark – je už rozhodnuté o jeho výstavbe v uvedenej podobe a rozsahu? Sú známe bližšie informácie a plány o tomto zámere?
Aký vysoký bude Aupark?
Je možné odstránenie budov/ zastavanie územia parciel patriacich fyzickým a právnickým osobám medzi hrádzou a navrhovaným Auparkom (poprípadne ďalej) ?

Odpoveď :
Ako je uvedené v prílohe (01) Východiská a odporúčania súťaže, nie je možné meniť objem plánovaného nákupného centra Aupark, s výnimkou ubratia jeho objemu zo strany kina Hviezda v prospech preriešenia dopravy po zjazde z cestného mosta medzi kinom Hviezda a budúcim Auparkom. Taktiež z dôvodu zlepšenia riešenia dopravy je možné uvažovať s prípadnou zmenou vstupov do objektu pre chodcov a autá. Iné podklady k Auparku ako tie, ktoré už sú zverejnené na stránke súťaže, nie sú k dipozícii.
Hmoty, objemy a výšky plánovanej zástavby sa dajú vierohodne overiť prostredníctvom súťažného podkladu č. (04) 3D Model riešeného územia.
K otázke možnej asanácie objektov uvádzame, že odporúčania v zadaní sú len indikatívne a od súťažiacich očakávame komplexné urbanistické riešenia, ktoré môžu po zohľadnení všetkých aspektov priniesť aj návrhy na iné funkčné usporiadanie v už existujúcom riešenom (alebo aj širšom) území.


MESTSKÝ PARK A PROJEKT TERMINÁL

V riešenej zóne sú dve konštrukcie – jedna pred novo navrhovaným obchodným domom (na stanici) a druhá medzi mestským parkom a železničnou traťou do Bratislavy. V riešení nie sú naznačené, ale niektoré študentské práce tieto dve oblasti nerešpektovali. Otázka je, či ich treba zachovať alebo sa v návrhoch môže uvažovať s ich zbúraním – ak sa odôvodní takýto návrh – je možné ich zbúrať?
Môžeme riešiť zapojenie nového dopravného terminálu a revitalizáciu parku M. R. Štefánika do návrhu?

Odpoveď :
Všetky objekty a vzťahy potrebné k riešeniu oblasti Terminálu a mestského parku, sú znázornené v súťažných podkladoch č. (19) Terminál – predbežný návrh a č. (05) Mapa majetkových pomerov. Čo sa týka nových riešení, vo výsledku súťaže očakávame od riešiteľov komplexné urbanistické riešenia, ktoré môžu priniesť aj námety na iné funkčné využitie riešených priestorov než sú uvedené v zadaní a ktoré majú len odporúčací charakter, čo platí o riešenom území aj o jeho širších vzťahoch.


EKONÓMIA

Požadujete ekonomickú analýzu ako súčasť súťažného návrhu, avšak nie je k nej dostatok informácií o rozvojových nákladových položkách spojených s pozemkami (pôdny fond a jeho vlastnosti, regenerácia znečistenej/kontaminovanej pôdy a podobne). Bude postačovať strategický odhad nákladov namiesto detailného rozvojového ekonomického modelu?
Odpoveď :
Sme si vedomí faktu, že je ťažké požadovať detailný rozvojový ekonomický model, postačí nám strategický odhad nákladov.

Čo sa týka údajov požadovaných v tabuľke kapacít riešeného územia – sú nejaké dané čísla, ktoré by organizátori radi dosiahli? Bolo by užitočné nejaké vodítko, ktoré by viedlo k realistickému návrhu.
Ak by došlo k rozšíreniu riešeného územia v návrhu, bude treba započítať aj tieto m2 do tabuľky kapacít riešeného územia?
Je potrebné vypĺňať v tabuľke kapacít riešeného územia časť parametre energetickej efektivity? Momentálne ide o urbanistickú štúdiu a tieto údaje sú relevantné až v riešení konkrétnej architektúry.

Odpoveď :
Tabuľku kapacít riešeného územia je potrebné vyplniť v hodnotách podľa súťažného podkladu č.(21) a len v rozsahu riešeného územia vymedzeného v zadaní. Pre realistické návrhy nedáva zadanie žiadne návody, nakoľko tieto musia vyvstať z komplexného urbanistického návrhu riešenia, ktorý sa očakáva od súťažiacich.


PRIESTOR MEDZI ULICAMI JASELSKÁ, VAJANSKÉHO A HVIEZDOSLAVOVA
(PRED DOMOM ARMÁDY / ODA)

V podklade (01) píšete :"The area between Jaselská, Hviezdoslavova and Vajanského Street is the main focus of the competition." (v preklade „Priestor medzi Jaselskou, Hviezdoslavovou a Vajanského ulicou – bude hlavným predmetom súťaže.“) Sú tieto budovy prázdne? Môžeme uvažovať s ich demolíciou?
Je priestor medzi Jaselskou, Hviezdoslavovou a Vajanského ulicou v centre záujmu tejto súťaže?
Aký by bol dôvod k premene územia medzi Jaselskou, Hviezdoslavovou a Vajanského ulicou na spoločný zelený priestor ? Sú tam demoličné plány?

Odpoveď :
Toto územie nie je hlavným objektom záujmu tejto súťaže. Ako sa uvádza v originálnom slovenskom znení Súťažného podkladu č.(01), tento priestor „bude predmetom samostatnej súťaže“. Správny preklad do angličtiny mal preto znieť "The area between Jaselská, Hviezdoslavova and Vajanského Street will be in focus of an indipendent competition." Ospravedlňujeme sa za chybnú interpretáciu pôvodného textu v preklade.
Predbežne je v tomto priestore navrhované využitie vo forme zeleného oddychového spoločensko-relaxačného priestoru. Ako uvádzame v zadaní, toto očakávanie vyplynulo z diskusie s verejnosťou a z prieskumu verejnej mienky. Od riešiteľov očakávame komplexné urbanistické riešenia, ktoré môžu priniesť aj námety na iné funkčné využitie riešených priestorov než sú uvedené v zadaní a ktoré majú len odporúčací charakter. To platí aj o prípadnej demolícii budov, ktoré v súčasnosti nie sú prázdne, ale sú svojimi majiteľmi využívané, ich demolícia nie je možná.

SILUETA A PANORÁMA MESTA

Ako je to s výškou zástavby na nábreží ? 10 m v zmysle ÚPN alebo je vyška zástavby voľná bez obmedzení ?
Odpoveď :
Odpoveď na túto otázku dáva súťažný podklad č.(01) Východiská a odporúčania súťaže v časti Silueta a panoráma mesta.

Siluetu mesta okrem hradu tvoria v druhom pláne kostoly (piaristický a farský) židovská synagóga a fronta historických budov v popredí. Ako bude vyhodnocovaná ochrana a zachovanie tejto historickej siluety ? Táto silueta je (okrem hradu) jedným z potenciálov rozvoja turistického ruchu a z neho plynúcich finančných prostriedkov.
Ako sa bude vyhodnocovať urbanistická ekonómia ak niekto dodrží výšku zástavby v zmysle ÚPN a niekto nie ? Výška zástavby bude mať priaznivý dopad na urbanistickú ekonómiu, ale môže mať negatívny dopad na zmenu siluety mesta.
Vo všeobecnosti, nakoľko je pre súťažiaceho záväzný ÚPN Trenčína ?

Odpoveď :
Odovzdané návrhy musia reflektovať určené poslanie a účel súťaže, ako aj požiadavky na riešenie súťažného návrhu, podľa ktorých sú stanovené kritériá hodnotenia súťažných návrhov porotou - viď článok V. Súťažných podmienok v znení súťažného podkladu č.(17). Úlohou súťažných prác je priblížiť sa čo najviac všetkým zadaným kritériám, medzi ktorými sú aj Vplyv navrhovaného konceptu na siluetu a panorámu mesta a jeho trvalá udržateľnosť. Cieľom súťaže je získať komplexné urbanistické riešenie, ktoré v prípade potreby môže do budúcna podnietiť aj zmenu existujúceho ÚPN.

2.

ŽIADOSTI O VYSVETĽUJÚCE INFORMÁCIE A PODKLADY K ZADANIU

Koncept juhovýchodného obchvatu (JVO) spomínaný v Paneli 3 nie je jasný. Mohli by ste ho podrobnejšie vysvetliť?
V podklade (01) sa píše : „Znížený terén (kotol - ako súčasť bývalého letného kúpaliska a priestor za lodenicou) – pod úrovňou hrádze – medzi hrádzou, novou železnicou a starou železnicou – odporúčame terén zdvihnúť na úroveň hrádze (resp. aj vyššie) a kotol využiť pre podzemné parkovanie – pre funkcie na teréne.“ Mohli by ste na mape bližšie špecifikovať rozsah tohto územia? Nie je jasné, ako široké je územie, ktoré odporúčate zvýšiť.
(08) Predbežný návrh križovatky pod mostom : Z bieleho kruhového objazdu je odrezaná cesta idúca k červenému kruhovému objazdu. Kam vedie tá cesta – k mostu?
Existuje podrobnejšia legenda k Cyklogenerelu?
Môžete poskytnúť detailnejšie informácie k prevádzkovým vzťahom a organizácií navrhovaného futbalového štadióna a jeho bezprostredného okolia?
Máte viac informácií o novej pripravovanej stanici (vchody, vstupy pre autá, autobusy, taxi, atď.)?

Odpoveď :
Všetky dostupné, relevantné informácie na vypracovanie návrhu ideovej súťaže sú súčasťou súťažných podmienok, časť III. – 3. Súťažné podklady, Zoznam súťažných podkladov:
(04) 3D Model riešeného územia – reflektuje všetky potrebné výšky, kontextuálne vzťahy nutné na vypracovanie súrodého urbanistického návrhu, ktorý odráža vyžiadané špecifické požiadavky na dopravu, ekológiu, urbanistickú ekonómiu, sociálne vzťahy, kultúrne dedičstvo, atď.
(09) Cyklogenerel – obsahuje tiež nutnú legendu
(10) Predbežný návrh futbalového štadióna – poskytuje všetky momentálne dostupné informácie
(19) Terminál – Predbežný návrh – ponúka potrebnú úroveň funkčnej organizácie termináluna vypracovanie koncepčného súťažného návrhu

Golfové ihrisko – sú stále v platnosti medializované informácie o jeho situovaní v záplavovom území pri hrádzach na Váhu (paralelne s Karpatskou ul.)? Bolo v tomto smere prijaté nejaké definitívne stanovisko (situovanie, podoba areálu)?
Medzi navrhovanými funkciami je uvedené "ekocentrum" – je k dispozícii presnejšia predstava/definícia, o aké zariadenie ide, čomu má slúžiť, resp. ďalšie predstavy/nároky?
Je nejaký plán využitia budov/zariadení, ktoré sú pozdĺž súčasnej trate, zostanú na svojom pôvodnom mieste?
Čo si myslíte o hustote v centre mesta? Mohlo by byť viac alebo menej zahustené?
Odpoveď :
Mesto Trenčín vyhlásilo ideovú urbanistickú súťaž, kde poskytlo všetky signifikantné
dáta a informácie v časti súťažných podkladov. Informácie na základe médií nie sú relevantným zdrojom pre túto súťaž.
Mesto Trenčín v súťažných podkladoch ponúklo námety na navrhované funkcie len ako počiatočný impulz, základnú motiváciu ako podnet pre súťažiacich. Očakáva sa však, že odovzdané súťažné návrhy odprezentujú komplexné riešenie na súťažou definované riešené územie s rešpektovaním všetkých požiadaviek a podmienok súťaže. Preto nie je možné na uvedené otázky jednoznačne odpovedať.

Čo sa týka cestovania von z mesta – čo sa viac využíva, železnica alebo diaľnica? Čo z toho je lacnejšie/rýchlejšie/lepšie pre spojenie?
Odpoveď:
Pre súťaž nie je relevantné aký druh dopravy je v súčasnosti viac výhodnejší, využívanejší. Očakáva sa, že práve súťažiaci prinesú vyvážené riešenia dopravy s ohľadom na trvalú udržateľnosť. Základné údaje o aktuálnych prepravných kapacitách sa napriek tomu spomínajú v súťažnom podklade (01) Východiská a odporúčania súťaže.

V podkladoch: Mapa riešeného územia je zaznačený len priestor špice ostrova. Je možné riešiť aj väčšiu časť ostrova?
Odpoveď :
Súťažiaci si môže v ľubovolnej miere zväčšiť riešené územie, ak to jeho ideový koncept vyžaduje.

Vyznačené územie sa týka aj súkromných pozemkov. Je potrebné v nejakom smere brať na tento fakt ohľad?
Odpoveď :
Mapa vlastníckych vzťahov bola súťažiacim poskytnutá informatívne. Mesto Trenčín hľadá koherentný urbanistický návrh, ktorý naplní požiadavky súťažných podmienok.

Do akej miery vplýva poloha inžinierskych sietí na ideový návrh?
Odpoveď :
V riešenom území sa nenachádza žiadna signifikantná inžinierska sieť, ktorá by mala relevantný vplyv na ideový návrh.

Môžeme rozmiestniť torzá sochy M.R.Štefánika po parku?
Môžeme navrhnúť niečo aj pre Mierové námestie, alebo je jeho súčasný projekt definitívny?

Odpoveď :
Ideová súťaž je otvorená k akémukoľvek návrhu pokiaľ nie je v rozpore so súťažnými podmienkami.

V anglickej verzii podkladu (01) - čo znamená "the proposal switchable " („zapnúť návrh“) ?
Odpoveď :
V podklade (01) presne píšeme, že v 3D podkladoch je umiestnený súčasný stav a vo vrstve sa dá zapnúť aj nový návrh. Návrh dopravného riešenia (situácia) je v prílohe č. (19) Terminál - predbežný návrh.dwg.

V podklade (01) sa píše : „V súvislosti s objektom Terminálu je v riešení aj sprístupnenie hradu výťahom – cez Omarovu studňu...“Kde presne sa nachádza výťah?
Odpoveď :
Plánovaný výťah je priamo cez studňu vytesanú do hradnej skaly. V súťažnom podklade č.(03) je vyznačená ako Hradná studňa na nádvorí Trenčianskeho hradu.

Má v súčasnosti Trenčín väčšiu sálu na kultúrne podujatia, koncerty a pod. vystúpenia?Aká je kapacita?
Slúži na tento účel Dom armády?
Koľko kultúrnych budov existuje dnes v centre? Koľko z nich je využívaných?
Zaujímal by ma rozsah podujatí (historických i súčasných) v meste. Ako sú navštevované a ako dlho podujatia trvajú (hodín, dní?) V Kalendári podujatí na webe sa takisto nedá zistiť, či ide o celomestské podujatia, či prípadne zaberajú aj priestor za riekou a pod.

Odpoveď :
Informácie tohto typu sú dostupné na webovej stránke www.visittrencin.sk

Aká je návštevnosť hradu, sú na ňom nejaké aktivity ?
Aká je hlavná turistická atraktivita mesta? Je to hrad, príroda, alebo prírodná sieť cyklotrás ? Rozvíja Trenčín svoju turistickú ponuku?
Má mesto strategický rozvojový plán turizmu?

Odpoveď :
V súčasnosti nemá mesto Trenčín spracovaný strategický rozvojový plán turizmu. Mesto má záujem stratégiu vypracovať a podporiť rzvoj turizmu v regióne.
Ročne navštívi Trenčiansky hrad približne 90 000 ľudí, z toho viac ako 14 000 cudzincov. Na Trencianskom hrade prebiehajú rôznorodé kultúrne a vzdelávacie podujatia, zväčša 2-3 mesačne. Viac informácií nájdete na stránke: http://www.muzeumtn.sk/
Ďašími turisticky atraktívnymi podujatiami sú festival Pohoda www.pohodafestival.sk, filmový festival Artfilm Fest www.artfilmfest.sk alebo séria výstavníckych podujatí v areáli Expo Center. Viac informácií o súčasnom kultúrnom a spoločenskom živote je aj v súťažnom podklade č. (13b) alebo na stránke www.visittrencin,.sk

Využíva sa trenčianske letisko iba pre festival Pohoda? Ak áno, čo sa na ňom deje po zvyšok roka?
Odpoveď :
Letisko slúži ako lokálne vojenské letisko, neslúžina verejné vnútroštátne lety. Letisko je využívané na tréningové lety, panoramatické lety, letecký taxi – po celej Európe cez združených partnerov.

Trenčín má veľa študentov, ale má aj naozaj atmosféru študentského mesta?
Môže Trenčín ponúknuť študentom niečo iné, čo Bratislava nemá?

Odpoveď :
V súčasnosti má mesto Trenčín približne 56.000 obyvateľov. Stredné školy navštevuje približne 7000 študentov. V Trenčíne sa nachádzajú dve vysoké školy / univerzity s 6100 študentami. ( z toho 4000 navštevuje denné štúdium)
Každé mesto je unikátne, identita a potenciál a genius loci sú popísané v súťažných podmienkach článok II. a v súťažných podkladoch, prílohy: (12) Trenčín Si TY, (13) Fakty o Trenčíne, (14) Trenčín – mesto na rieke.

Aký je hlavný zdroj príjmov (zisku) mesta?
Odpoveď :
Hlavný zdroj príjmov samosprávy mesta je založený na daniach. Ročne mesto vyberie 30.mil€, z čoho 66% prichádza z daní fyzických osôb majoritne pracujúcich v oblasti:
49% - výroba a technológia (Leoni Slovakia, AU Optronics, FA nemocnica)
9% - obchod a služby
9% - školstvo
9% - verejná správa
Viac údajov o súčasnosti mesta je v prílohe (13b)

Aká je farebná škála (RAL, NCS apod.) makety mesta?
Odpoveď :
(doplníme)

Kedy a v koľkých realizačných etapách očakávate realizáciu územného plánu?
Odpoveď :
Momentálne nie je vypracovaný presný harmonogram ďalších etáp. V súčasnosti očakávame, že obdržíme čo najlepšieho komplexné a súrodé urbanistické riešenia v súlade so všetkými súťažnými požiadavkami a podmienkami.

3.

OTÁZKY K ORGANIZÁCII SUŤAŽE

Môže sa do súťaže zapojiť aj jednotlivec alebo študent ?
Môže sa jeden autor zapojiť do súťaže s viacerými súťažnými návrhmi?

Odpoveď :
Svojim charakterom je súťaž anonymná a otvorená pre individuálnych alebo kolektívnych prihlasovateľov. Svojím obsahom ide o rozsiahle a náročné zadanie a nastavenie kritérií súťaže predpokladá, že súťažné práce budú založené na multidisciplinárnom odbornom prístupe. Profesionálne skúsenosti autorov môžu byť preto v konkurencii prác veľkou výhodou. Je na každom súťažiacom, ako sa rozhodne do súťaže zapojiť, avšak odporúčame vsadiť na spoluprácu v širšom tíme.
Súťaž nevylučuje možnosť autorov zúčastniť sa s viacerými návrhmi. Riešenie územia je však veľmi komplexné, preto sa odporúča, aby sa autori koncentrovali na kvalitu a nie na kvantitu podaných návrhov.

Zaregistroval som sa individuálne. Čo ak pracujem ešte s niekým iným – je možnosť ako nás zaregistrovať ako tím?

Odpoveď :
Vaše registračné údaje môžete do termínu uzávierky podania návrhov meniť, dopĺňať a upravovať podľa vášho uváženia vo všetkých položkách, teda aj v položke spoluatorov..

Čo ak bude návrh odoslaný poštou alebo kuriérom pred dňom uzávierky 24.4.2014, ale bude doručený až po tomto termíne - bude akceptovaný?
Termín 24.4.2014 / 16:30 SEČ je termínom odoslania alebo doručenia návrhu?
Čo znamená výraz „deposit slip“ vo vyjadrení "The evidence of submission within the required deadline is the date and time of the deposit slip in case of delivery by hand or courier within the office hours .."

Odpoveď :
Dátum doručenia návrhov je fixný, to znamená, že zásielka musí byť do termínu 24.04.2014 / 16:30 SEČ doručená organizátorom. Platí to pre všetky formy dodania návrhu – elektronicky, poštou, kuriérom alebo osobným podaním. Výrazom „deposit slip“ v angličtine je myslená podateľňa, t.j. v prípade osobného alebo kuriérneho podania rozhoduje dátum potvrdenia o prevzatí zásielky na podateľni mestského úradu

Môžu autori ocenených návrhov po podpise Licenčnej zmluvy so svojimi dielami ďalej nakladať (vystaviť si ich na svoje webovej stránke, umiestňovať ich v časopisoch a pod.) a tiež použiť ich pre iných zákazníkov ako portfólio, referenciu o svojej profesnej praxi alebo dôkaz o svojich účastiach v súťaži.
Odpoveď :
Autori ocenených návrhov môžu po súťaži nakladať so svojimi dielami v súlade s Licenčnou zmluvou. K použitiu autorských diel popísaným spôsobom nevidíme prekážky.

Pri podaní poštou alebo kuriérom do zahraničia sa často vyžaduje (obvykle nie písomne priamo na balíku, ale v sprievodných transportných potvrdenkách, ktoré adresát potvrdzuje pri prevzatí zásielky) uviesť meno odosielateľa (inak by mu nemohli doručiť potvrdenie o doručení) Je to povolené? Alebo ako môžeme vyriešiť tento problém?
Odpoveď :
Áno, je to v poriadku. Za prevzatie balíkov a ich sústredenie do jednej miestnosti budú zodpovedať zamestnanci podateľne úradu, ktorí nie sú členmi organizačného tímu. Za otvorenie balíkov a anonymné posunutie súťažných prác expertom a členom poroty bude zodpovedať overovateľ súťaže.

Dostane víťaz po súťaži právo ďalej pracovať na ďalšom rozvoji územia?
Bude víťazný návrh použitý a zrealizovaný ?

Odpoveď :
Súťaž je organizovaná ako ideová a jej výsledkom je odkúpenie práv na použitie víťazných návrhov od autorov prostredníctvom Licenčnej zmluvy v znení súťažného podkladu č.(18). a v súlade s čl.VII. bod 5 Súťažných podmienok

Aká je odmena za víťazný návrh ? Na domovskej stránke je iba informácia o tom, že mesto hľadá návrhy a nie je tam uvedená finančná motivácia pre účastníkov. Mýlim sa?
Odpoveď :
Všetko ohľadom odmien v súťaži nájdete v Súťažných podmienkach, čl. VI. a tiež na webstránke v časti Organizácia súťaže - odmeny, link : http://www.2014.trencin.sk/en/organization-of-competition/#awards.

Pre zahraničného účastníka môže byť riskantné poštové zasielanie návrhu (balík sa môže stratiť) a tiež drahé. Je možnosť, že požiadavku na obe paralekné formy doručenia ávrhu (elektronicky a poštou) môžete zrušiť?
Je možné sa vyhnúť poštovému dodaniu návrhu?
Musíme odoslať 6 fyzických panelov alebo stačí ich elektronické nahratie – zaslanie mailom alebo na usb/dvd?
Požaduje sa vytvorenie videa s obsahom návrhu?

Odpoveď :
Podľa čl.III. bod 8. Súťažných podmienok súťažiaci musia podať žiadosť dvomi spôsobmi – elektronickým A ZÁROVEŇ poštovým podaním. Na dodanie videa spolu s návrhom nie je žiadna špeciálna požiadavka.

Máme odoslať spolu s vytlačenými postermi aj vytlačený registračný formulár a digitálnu formu návrhu?
Odpoveď :
Je potrebné dodržať podmienky pre splnenie všetkých požiadaviek na úspešné doručenie súťažného návrhu tak, ako sú popísané v Článku III. bod 6.3. Súťažných podmienok v znení súťažného podkladu č.(17)

Je možné dodať Sprievodnú správu iba v angličtine?
V Textovej časti registrácie návrhu je priestor na vloženie textu Sprievodnej správy v slovenskom jazyku. Je tento preklad povinný, alebo je možné správu dodať iba v anglickom jazyku?

Odpoveď :
Nie, sprievodná správa musí byť v zmysle Súťažných podmienok v znení súťažného podkladu č.(17) doručená povinne v slovenskom (alternatívne českom) A ZÁROVEŇ anglickom jazyku.

Návrh má byť vypracovaný na paneloch. Pre zahraničných účastníkov môže byť vcelku problém doručiť ich do Trenčína Nie je možnosť zaslať ich ako zrolované papierové postery?

Odpoveď :
„Panely“ znamená to isté ako „blueprinty“ (=papierové plagáty) a môžu byť zaslané zrolované.

Je potrebné poslať spolu s návrhom aj podpísanú licenčnú zmuvu?

Odpoveď :
Licenčná zmluva bude podpísaná až s víťazmi po vyhodnotení návrhov porotou. Odoslaním súťažného návrhu zároveň vyhlasujete, že v prípade, ak vami prihlásený súťažný návrh bude ocenený a odmenený hodnotiacou porotou ste oprávnený uzavrieť s vyhlasovateľom Licenčnú zmluvu a zaväzujete sa podpísať ju v znení súťažného podkladu č.(18).

Znamená výraz „koncept v akejkoľvek forme“, že môže ísť aj o rukou načrtnutú skicu, alebo hocijakú formu CAD vizualizácie a podobne?
Keďže ide v podstate o „ideovú“ súťaž, budete akceptovať návrhy, ktoré odprezentujú „ideu“ jednoducho, bez všetkých technických detailov, ktoré je zložité zadovážiť v prípade, že ide o menšie architektonické kancelárie – či už z hľadiska financií alebo času

Odpoveď :
Áno, môžete si vybrať formu prezentácie podľa svojho rozhodnutia a zručností, avšak je potrebné dodržať všetkých požiadaviek na návrhy a ich doručenie podľa článku III. Súťažných podmienok.

Aký je rozdiel medzi „Fyzickou“ a „Právnickou“ osobou?
Odpoveď :
Zákon rozlišuje medzi fyzickou a právnickou osobou. Fyzická osoba je bežný občan, ktorý vystupuje sám za seba, nereprezentuje žiadnu organizáciu. Ak chcete bežný občan podnikať, bude podnikať ako fyzická osoba – živnostník či SZČO. Fyzická osoba získava spôsobilosť na právne úkony dovŕšením dospelosti, teda plnoletosťou. Právnická osoba je organizácia, ktorá bola vytvorená na nejaký účel. Môže to byť organizácia, ktorá podniká (podnikateľský subjekt), napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciová spoločnosť (a.s.), nadácia, ale aj štátna organizácia, banka, ministerstvo, obec a pod.

V sekcii osobné údaje je možné prihlásiť jedno obchodné meno a ako spoluautori sa dajú pridať len fyzické osoby. Ak spolupracuje viacero firiem, ako/kde sa dajú pridať ich údaje?
Odpoveď :
V zmysle podmienok uvedených v registrácii súťažný návrh môže prihlásiť :
a) buď fyzická osoba, ktorá môže uviesť aj kolektív spoluautorov - fyzických osôb,
b) alebo právnická osoba, ktorá bude jediným prihlasovateľom diela, ktoré sa bude v prípade, že na ňom spolupracovalo viacero subjektov posudzovať ako Spoločné dielo. V tomto prípade je tiež možné vymenovať kolektív spoluautorov - fyzických osôb, ktorí sa na diele podieľali.
Inými slovami, návrh musí mať jedného prihlasovateľa, ktorý sa pri podaní návrhu zaväzuje, že je oprávnený návrh podať a ďalej vystupovať ako držiteľ licencie za celý prípadný kolektív autorov. Tí môžu byť menovite uvedení vždy ako fyzické osoby. (Viď zaškrtávacie pole na konci registrácie : Vyhlasujem, že v prípade, ak mnou prihlásený súťažný návrh bude ocenený a odmenený hodnotiacou porotou som oprávnený uzavrieť s vyhlasovateľom Licenčnú zmluvu a zaväzujem sa podpísať ju v uvedenom znení.)

Na Výkrese 04 v Grafickej časti návrhu žiadate A) vizualizácie z bodov, v ktorých je umiestnená kamera, ako sú stanovené v súťažnom podklade č.(15) a B) vizualizácie vložené do fotografií A, B, C atď. Keďže vizualizácie zbodov pre umiestnenie kamery sú veľmi podobné pohľadom na fotografiách, mohli by ste upresniť aký je rozdiel medzi dodaním vizualizácií typu A) a B) ?

Odpoveď :
Fotomontáž môže dodať návrhom atmosféru, avšak môže byť nepresná, kým vizualizácie pochádzajúce z umiestnenia kamery sú dôležité pre možnosť ich digitálneho overenia v 3D modeli z digitálne doručených súborov.

V súťažnom podklade „Východiská a odporúčania súťaže“ žiadate súťažiacich aby načrtli riešené územie (najmä centrum mesta) aj vo vzťahu k miestammimo neho. Mohli by ste bližšie definovať povahu takého odporúčania a v akom zmysle sa majú iné územia vzťahovať k hlavnému riešenému územiu?
Odpoveď :
Návrhy musia byť riešené s rešpektom k širším urbanistickým vzťahom, čo je otázka konceptu a filozofie každého individuálneho súťažného návrhu. Nie je stanovená žiadna univerzálna požiadavka na návrh vzťahov mimo zadaného územia.

Mohli by ste nám poskytnúť mapové podklady k širším urbanistickým vzťahom?
Je možné poskytnúť nám kvalitné fotografie riešeného územia?
Mohli by ste poskytnúť základnú mapu s názvami ulíc, ciest a dôležitých miest, námestí a tď. pre jednoduchšiu orientáciu?

Odpoveď :
Všetky mapové podklady, foto- alebo video.dokumentácia ako aj všetky ostatné podklady týkajúce sa územia riešeného v súťaži boli poskytnuté v Súťažných podkladoch.

V Textovej časti registrácie návrhu je priestor na vloženie textu Sprievodnej správy v slovenskom jazyku. Je tento preklad povinný, alebo je možné správu dodať iba v anglickom jazyku?

Odpoveď :
V zmysle Súťažných podmienok musí byť Sprievodná správa vystavená v anglickom a zároveň slovenskom /alternatívne českom) jazyku.

Je možné uviesť počet zaregistrovaných účastníkov súťaže?
Koľko tímov sa zaregistrovalo v súťaži?

Odpoveď :
Je možné uviesť číslo zaregistrovaných návštevníkov webstránky, ktorých je 1543. Toto číslo nevypovedá o počte prihlásených návrhov - ten bude známy až po uzávierke prijímania súťažných návrhov, ktorá je 24.4.2014.

Tak ako bolo popísané v podmienkach o anonymite súťažného nárhu, citujem: “Žiadna z príloh alebo súčasti súťažného návrhu nesmie byť ďalším popisom ani nijakým iným spôsobom (logom, charakteristickou typografiou, osobitým grafickým vyjadrením alebo iným typickým prvkom) identifikovateľná s odosielateľom!”, tak sa pýtam, či je okrem celkového layout výkresov predpísaný aj určitý font, veľkosť obrázkov a ich umiestnenie na výkresoch, alebo je to na voľbe jednotlivých súťažiacich?
Taktiež by som sa chcela opýtat čo myslíte pod pojmom osobité grafické vyjadrenie, keďže každý súťažný tým má iný štýl grafickej tvorby?

Odpoveď :
Font, veľkosť obrázkov a ich umiestnenie na výkresoch nie sú predpísané a sú na vyjadrení každého autora. Súťažné podmienky neobmedzujú autorov v štýle ich grafickej tvorby. Pod pojmom osobité grafické vyjadrenie sa myslia prvky, ktoré vedú k neomylnej identifikácii autora ako napríklad autorov podpis, jeho logo, fotografia a podobne.

According to Competition Conditions, part Competition Anonymity : „None of the submission components can identify the sender through further description or in any other way (logo, characteristic typography, distinctive graphic representation or other distinguishable feature)!“ My question is, if apart of the layout there is also a prescribed font, size of pictures, their positionig on the panel etc. – or is this on the competitors choice?
To the same topic I would like to ask, what is meant by „distinctive graphic representation or other distinguishable feature“, as any of the competing teams could have their personal style of graphic expression.

Answer :
There are no special prescribed requirements like a unified font, size or positioning of pictures in the panels and they were left up to the authors as a matter of their choice. Competition Conditions do not limit the competitors in their expression of style. By „distinctive graphic representation or other distinguishable feature“ we consider such feature that indoubtedly identifies the author- like hi/her signature, logo, photograph etc.

Chápeme to správne že kamery vo výkrese 4 sú požadované pohľady navrhovaného riešenia? Hmotové vizualizácie vo výkrese 4 majú by spravené pre všetky umiestnené kamery v súťažnom podklade 15? Pri výkrese 04 B je potrebné vytvoriť všetky 3 formáty (.pdf, .jpg, .mpg), alebo stačí odovzdať vizualizácie v jpg.súbore pre pohľady A - H?
V zadaní sa píše, že Vizualizácie majú byť osadené minimálne do fotografií A,B,C,D,E,F,G,H a 3 rezov (M 1:200) Znamená to, že musíme dodať všetky požadované vizualizácie (8 obrázkov a 3 rezov 1:200) alebo si môžeme medzi nimi vybrať tie, ktoré sú pre náš návrh najpodstatnejšie?

Odpoveď :
Do Výkresu 04 sa v zmysle Súťažných podmienok požadujú :
A -3D pohľady – hmotové vizualizácie s umiestnením kamery, ktoré majú byť v rozsahu minimálne podľa súťažného podkladu č. (15) Poloha, výška a smer kamery pre odovzdané vizualizácie.dwg, ale môžu obsahovať aj ďalšie – podľa výberu autorov.
B -Vizualizácie osadené minimálne do fotografií A,B,C,D,E,F,G,H v súťažnom podklade č. (11) Foto-video-dokumentácia .pdf, .jpg, .mpg (môžu byť aj ďalšie – podľa výberu autorov)
Vizualizácie pre pohľady A-H môžu byť umiestnenédo výkresu v .jpg formáte.

Je možné si dohodnúť osobnú obhliadku priestoru závodu Old Herold, čí iných priestorov zahrnutých do riešeného územia?

Odpoveď :
Požiadavka osobnej obhliadky mesta prišla od viacerých uchádzačov, preto dávame k dispozícii záujemcom možnosť osobnej prehliadky mesta v sprievode organizátorov v termínoch : štvrtok, 20.3.2014 a štvrtok, 27.3.2014. Podrobnosti nájdete TU

Formulár pre vaše otázky

Odpovede na všetky otázky budú uverejnené v sekcii Časté otázky do 14.marca 2014 / 16:30 SEČ.